เงื่อนไขการใช้บัตร

 • แสดงหรือแจ้งหมายเลขบัตร The 1 Card 10 หลัก เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ) แก่พนักงานทุกครั้งก่อนชำระเงิน เพื่อสะสมคะแนน
 • ใช้สะสมคะแนนได้กับทุกวิธีการชำระเงิน ไม่ว่าจะชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิต บัตรกำนัล หรือคูปองเงินสด
 • ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และ/หรือ หมายเลขสมาชิก The 1 Card ของท่านบนใบเสร็จรับเงินทุกครั้งหลังการซื้อ บริษัทฯ จะไม่ทำการปรับคะแนนให้ในกรณีที่ลูกค้าลืมแจ้งหมายเลขบัตร The 1 Card หรือแจ้งข้อมูลผิด
 • คะแนนสะสมที่ปรากฏในการเช็กคะแนน จะเป็นคะแนนสะสมจนถึงยอดการซื้อล่าสุดของวันก่อนหน้า ทั้งนี้หากมีการซื้อสินค้า คะแนนจากการซื้อวันนี้จะไปประมวลผลและแสดงในวันรุ่งขึ้น
 • การแลกคะแนนสะสมกรุณาแสดงบัตร The 1 Card พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • คะแนนสะสมที่ทำการแลกไปแล้วในนั้นจะทำการประมวลผลหักลบในยอดคงเหลือทันที
 • คะแนนสะสมที่ทำการแลกใช้ไปแล้วนั้น จะหักลบในระบบในส่วนต้นของบัญชีโดยคะแนนที่สะสมก่อนจะถูกนำไปใช้ก่อน
 • คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากปีที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกวันสิ้นปีปฏิทิน
 • คะแนนในบัตร The 1 Card ไม่สามารถโอนไปยังบัตร The 1 Card ของผู้อื่นได้
 • กรณีบัตรหายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 50 บาท/ใบ
 • บัตร The 1 Card ไม่มีวันหมดอายุ หรือจนกว่าบริษัทฯ จะบอกยกเลิกบัตร
 • บัตร The 1 Card ใช้ได้กับห้างร้านในกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในประเทศไทย ต่างประเทศ และกลุ่มพันธมิตรที่ได้ระบุไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า